Patoloji Dernekleri Federasyonu

 Beni Hatırla | Şifremi Unuttum

Tüzük


PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ


1-Federasyonun Adı: Federasyonun adı 'PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU' dur.


2-Federasyon Merkezi ve Adresi: Federasyonun merkezi Ankara'dır.


3-Kurucular: Amaçları aynı olan ve aşağıda isimleri verilmiş olan beş dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere bir araya gelerek 'PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU'nu kurmuşlardır.


a)TÜRK PATOLOJİ DERNEĞİ

Merkezi: İstanbul

b) ANKARA PATOLOJİ DERNEĞİ

Merkezi: Ankara

c) EGE PATOLOJİ DERNEĞİ

Merkezi: İzmir

d) ÇUKUROVA PATOLOJİ DERNEĞİ

Merkezi: Adana

e) SİTOPATOLOJİ DERNEĞİ

Merkezi: Ankara


4- Federasyon organlarının oluşmasına kadar işleri yürütmeye, temsile, yazışma ve tebligatı almaya yetkili geçici yönetim kurulu aşağıdadır.

İlhan Tuncer

Sıtkı Tuzlalı

Kutsal Yörükoğlu

Yücel Güngen

Canan Ersöz

Ekrem Yavuz

Işın Kılıçaslan


5- Federasyonun Amacı

Federasyon,

5.1- Patoloji ve patoloji yan dal alanlarında çalışmalarda bulunan dernekleri bir araya getirmek,

5.2- Ulusal ve uluslar arası platformlarda patolojinin ilerlemesine katkıda bulunmak,

5.3- Patoloji ve yan dallarını ilgilendiren toplumsal hizmetler, insan gücü eğitimi, idari ve hukuki düzenlemelerin çağdaş düzeye getirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak,

5.4- Patoloji ve patoloji yan dal uzmanları ile bu alanlarda uzmanlık eğitimi alanların mesleki temsil ve eğitimini, özlük haklarının geliştirilmesini ve meslek onurlarının korunmasını sağlamak,

5.5- Federasyon üyeleri arasındaki toplumsal dayanışmayı geliştirmek, onların mesleki bilim ve hukuk yönünden desteklemek ve savunmak, gerekmesi halinde yönetim kurulu kararı ile Federasyon üyesi derneklere veya bu Derneklerin üyesi gerçek kişi üyelerine hukuki destek vermek, üyelerini ve patolojiyi ilgilediren konularda idari ve adli yollara başvurmak, girişimde bulunmak, davalar açmak, açılmış olan davalara müdahil olmak, amacıyla kurulmuştur.


6- Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek için, aşağıda belirtilen konuları ve biçimleri benimser:

Federasyon,

6.1- Bir üst kuruluş olarak ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlara karşı temsil yetkisini taşır.

6.2- Patoloji ve patoloji yan dalları ve bu konuda faaliyet gösteren kurumlar ile ilgili her türlü eğitim etkinliğini planlar veyürütür; bünyesindeki derneklerin bu konudaki çalışmalarını özendirir ve destekler.

6.3- Üyelerini ve kamuoyunu patoloji ve yan dalları konusunda aydınlatmak ve bilgilendirmek için kongre, sempozyum, kurs ve benzeri toplantılar düzenler; dergi, kitap, broşür gibi yayınlar yanı sıra medya ve elektronik ortamı da kullanarak etkinliklerini tanıtır.

6.4- Üye dernekler tarafından önerilen ortak eğitim etkinliklerini inceler ve uygun görürse işlerlik kazanmalarını sağlar.

6.5- Patoloji uzmanı, patoloji yan dal uzmanı, patoloji uzmanlık öğrencisi ve patoloji yan dal uzmanlık öğrencisinin eğitim standardizasyonlarını sağlar; bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde her türlü girişimde bulunur ve alınan kararları uygular.

6.6- Ulusal ve uluslar arası patoloji uzmanlık yeterlilik koşullarını belirler, bunların uygulamasının sağlanması ve geliştirilmesi için yeterlilik kurulları oluşturur.

6.7- Patoloji uzmanı, patoloji yan dal uzmanı, patoloji uzmanlık öğrencisi ve patoloji yan dal uzmanlık öğrencisinin özlük haklarını korur ve geliştirir.

6.8- Araştırmalara destek olmak amacıyla burs ve başarı ödülleri verir.

6.9- Amaçları doğrultusunda her türlü idari ve hukuksal girişimde bulunur; proje üretir ve gerçekleşmesi için gerekli desteği sağlar.

6.10- Amaçları doğrultusunda uluslar arası bilimsel dergilere, kurum ve kuruluşlara üye olur.

6.11- Eğitim ve sağlık tesisleri ile gelir sağlama amaçlı her türlü ticari işletmeyi kurup yönetebilir.

6.12- Gerektiğinde ilgili konfererasyona katılabilir.

6.13- Gayrimenkul edinebilir, edindiği gayrimenkulleri satabilir.

6.14- Din ve siyasetle uğraşmaz.


7- Federasyona üyelik:

7.1- Patoloji bilim dalında ve patoloji yan dallarında faaliyet göstermek amacıyla kurulan, yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş ve tüzükleri ilgili birimlerce onaylanarak faaliyete geçmiş olan dernekler, yazılı başvuruları halinde Federasyona üye olabilirler.

7.2- Federasyona üye olmak isteyen derneklerin üye sayılarının 9/10 çoğunluğu tıp doktoru ve patoloji uzmanı (veya patoloji uzmanlık öğrencisi) olmalıdır.

7.3- Federasyona üye olmak isteyen dernekler, kendi olağan veya olağanüstü genel kurullarında yasalara ve tüzüğe uygun biçimde Federasyona üye olma kararını almış ve Yönetim Kurulunu bu konuda yetkilendirmiş olmalıdır.

7.4- Üye olmak isteyen derneğin Yönetim Kurulu, üyelik kararının alındığı genel kuruldan sonra Federasyona yazılı olarak başvurur.

7.5- Üyeliğe kabul edilen dernekler Federasyona giriş aidatı olarak bir milyar (1.000.000.000) TL veya bin (1000) YTL ödemek zorundadırlar.

7.6- Üye derneklerin Federasyona ödeyeceği yıllık üyelik aidatı iki yüz elli milyon (250.000.000)TL veya iki yüz elli (250)YTL?dir.

7.7- Giriş aidatı ve yıllık aidatların miktarı Federasyon genel kurul kararı ile değiştirilebilir.

7.8- Federasyona üye olan dernekler Federasyon Tüzüğünde yer alan koşulları aynen kabul ederler.


8- Federasyona Üyeliğin Kazanılması:

8.1- Federasyon yönetim kurulu, üyelik istemini yazılı olarak bildiren dernek hakkında, başvuru tarihinden başlayarak 30 gün içinde incelemeleri yaparak gerekli kararı verir ve sonucu yazılı olarak ilgili derneğe bildirir. Üyeliğe kabul edilen derneğin üyeliği, kararın alındığı tarihten itibaren geçerlidir.

8.2- Üyelik kabulü federasyon yönetim kurulu üyelerinin 2/3 oy çoğunluğu ile alınır.

8.3- Federasyon Yönetim Kurulu?nca üyeliği onaylanmayan derneğin, red kararının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde federasyon yönetim kuruluna başvurmak koşuluyla Federasyon genel kuruluna itiraz hakkı vardır.


9- Üyelikten Ayrılma:

9.1- Üye dernek kendi Genel Kurulunda karar almak koşuluyla üyelikten ayrılabilir.

9.2- Federasyon üyeliğinden ayrılmak isteyen dernek, bu isteğini kendi Genel Kurul tutanağı ile birlikte yazılı olarak Federasyona bildirmek zorundadır.

9.3- Bu koşullara uygun olarak üyelikten ayrılma kararı alan derneğin üyelik hak ve yükümlülükleri, ayrılma kararını yazılı olarak bildirdiği tarihten itibaren sona erer. Ayrılan derneğin üye olduğu zaman dilimine ilişkin yükümlülük ve sorumlulukları devam eder.

9.4- Üyelikten ayrılan dernek, Federasyonun taşınabilir ya da taşınmaz mal varlıkları ve mali bütçesinden hak iddia edemez.


10- Üyelikten Çıkarma:

10.1- Federasyonun tüzüğüne, amaç ve ilkelerine, Genel Kurul ve yetkili organ kararlarına aykırı davranan ve yazılı uyarılara rağmen aykırı davranmakta ısrar eden; Federasyon çalışmalarını engelleyen ve kurumsal yapısını zayıflatan; yetki almaksızın Federasyon tüzel kişiliğini yükümlülük altına sokan ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen dernekler Federasyon Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararı ile Federasyon üyeliğinden çıkarılır.

10.2- Federasyon üyeliğinden çıkartılması istenen dernekler Federasyon Yönetim Kurulunun kararı ile Genel Kurula sevk edilir. Kararın verileceği ilk Genel Kurula (veya olağanüstü Genel Kurula) kadar söz konusu derneğin hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

10.3- Federasyon Yönetim Kurulu üyelikten çıkarılması isteminde bulunduğu dernek için gerektiğinde olağanüstü Genel Kurul toplayabilir.

10.4- Federasyon Yönetim Kurulu üyelikten çıkarılma isteminde bulunduğu ve Genel Kurul?a sevk ettiği derneğe bu kararını, kararın alındığı Yönetim Kurulu tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde yazılı olarak bildirir.

10.5- Genel Kurulun üye derneklerden herhangi birinin üyelikten çıkarılmasına karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan Federasyon delegelerinin en az 2/3?ünün bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaz. Üyelikten çıkarmaya ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan delegelerin 2/3?ünün oyuyla alınması zorunludur.

10.6- Üyelikten çıkarılan dernek, Federasyonun taşınabilir ya da taşınamaz mal varlıkları ve mali bütçesinden hak iddia edemez.


11- Üye Derneklerin Hak ve Yükümlülükleri

11.1- Üye Derneklerin Hakları:

11.1.1- Delegeleri aracılığıyla Genel Kurula ve seçimle Federasyon organlarına katılmak,

11.1.2- Federasyon amaçları doğrultusunda yürütülen çalışmalardan tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen şekiller çerçevesinde yararlanmak, bilgi edinmek, belgeleri incelemek, görüş ve eleştirilerde bulunmaktır.

11.2- Üye Derneklerin Yükümlülükleri:

11.2.1- Federasyon tüzüğüne ve yetkili organlarca alınacak kararlara uymak,

11.2.2- Mali yükümlülüklerini usulüne uygun olarak ve aksatmadan yerine getirmek,

11.2.3- Federasyon Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü haller dışında yılda bir kez çalışmaları hakkında genel rapor vermek,

11.2.4- Üye bilgilerini ve varsa şubelerini içeren listeleri bir yıllık dönemler halinde Federasyona bildirmek,

11.2.5- Seçtikleri asil ve yedek delegelerin oy sıralamasına göre hazırlanan listelerini, Federasyon Genel Kurul toplantısından en az 60 gün önce Federasyon Yönetim Kuruluna bildirmektir.


12- Federasyonun Organları:

12.1- Genel Kurul

12.2 Yönetim Kurulu

12.3- Denetim Kurulu

12.4- Onur Kurulu


13- Federasyon Genel Kurulunun Oluşumu:

13.1- İlk Genel Kurul: Federasyon geçici Yönetim Kurulu, yazılı bildirimi izleyen 6 içerisinde ilk Genel Kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır.

13.2- Genel Kurul Federasyonun en yetkili organı olup, derneklerin üye sayıları göz önünde bulundurularak aşağıdaki yöntemle seçilecek delegelerden oluşur.

13.3- Delegeler derneklerin Genel Kurul toplantılarında seçilir.

13.4- Federasyona üye derneklerin genel kurul delegeleri eşit sayıda olmalıdır. Her dernek genel kurulda 9 delege ile temsil edilir.

13.5- Aynı kişi birden fazla dernekte delege adayı olamaz ve delege olarak seçilemez. Yanlışlıkla delege seçilen bu durumdaki kişilerin delegelikleri düşer ve ilgili derneklerin yedek delege listelerinden yeni asil delegeler belirlenir.

13.6- Seçilen delegeler bir başka kişiye vekaletname veremez ve bu usulle temsil edilemez.


14- Genel Kurula Çağrı usulü:

14.1- Federasyon Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından 60 gün öncesine kadar dernekler tarafından yazılı olarak gönderilen delege listelerini dikkate alarak Federasyon Genel Kuruluna katılma hakkına sahip delegelerin listesini düzenler ve bu listeyi üye derneklere Genel Kurul toplantı tarihinden en geç 30 gün önce yazılı olarak gönderir.

14.2- Genel Kurul toplantısının günü, saati, yeri ve gündemi toplantı tarihinden en az 15 gün önce ülke çapında yayın yapan bir yayın organında veya yazılı ya da elektronik posta ile ilan edilir. İlk toplantıda yeter sayının bulunamaması nedeniyle toplantının yapılamaması durumunda ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da ilanda belirtilir.

14.3- İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az, 60 günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, erteleme nedenleri de belirtilerek ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak delegelere duyurulur. Geri bırakılan bu toplantının geri bırakma tarihinden başlayarak en geç altı aylık süre içerisinde yapılması zorunludur. Delegeler ikinci toplantıya,

14.2 maddede belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


15. Genel Kurul Toplantı Şekli ve Zamanı:

15.1- Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak iki şekilde toplanır. Olağan toplantı, iki yılda bir kez Ekim ayı içerisinde yapılır.

15.2- Olağanüstü Genel Kurul Federasyon Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu?nun yazılı istemi ile; ya da Federasyon delegelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulunun alacağı kararla en geç bir ay içerisinde toplanır.

15.3- Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile Federasyon merkezi dışında da yapılabilir.


16- Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı:

Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Federasyon yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.


17- Genel Kurulun Yapılış Usulü:

17.1- Genel Kurul, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde toplanır.

17.2- Genel Kurula katılacak delegeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki isimlerin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler.

17.3- Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

17.4- Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı ve yazman seçilerek Genel Kurul Divanı oluşturulur.

17.5- Toplantıyı Genel Kurul divan başkanı, başkanın mazereti halinde başkan yardımcısı yürütür.


18- Gündem, Oy Kullanma ve Yeter Sayısı:

18.1- Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 1/10?unun yazılı istemi olması halinde gündeme ek yapılabilir.

18.2- Her delegenin bir oy hakkı vardır. Delege, oyunu bizzat kullanır.

18.3- Kararlar oy çokluğu ile alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshine ilişkin kararlar Genel Kurula katılan üyelerin üçte ikisinin oyu ile alınır.


19- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

19.1- Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görüşerek ibra etmek, tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,

19.2- Federasyon organları olan yönetim, denetim ve onur kurullarının asil ve yedek üyelerini gizli oy ? açık sayım yöntemiyle seçmek,

19.3- Ulusal veya uluslar arası kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya karar vermek,

19.4- Gerekli durumlarda Federasyon Tüzüğünü değiştirmek,

19.5- Genel Kurulda öngörülen konularda karar almak, kamuoyuna açıklama yapmak ve sonuç bildirisini onaylamak,

19.6- Federasyonun amaçları doğrultusunda gerekli görülen taşınmaz malların alınıp satılmasına karar vermek veya bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

19.7- Üye derneklerin giriş aidatını ve yıllık aidat miktarlarını belirlemek,

19.8- Derneklerin üyeliğe alınmasına ve üyelikten çıkarılmasına karar vermek,

19.9- Yönetim Kurulu kararlarına itirazları görüşmek ve karara bağlamak,

19.10- Gerektiği takdirde Federasyonun feshine karar vermek.


20- Federasyon Yönetim Kurulunun Oluşumu:

20.1- Yönetim Kurulu 2 yılda bir Genel Kurul tarafından seçilir.

20.2- Yönetim Kurulu 9 asil üyeden oluşur.

20.3- Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına göre yedekleri yazılı olarak göreve çağrılır.

20.4- Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk hafta içinde toplanarak gizli veya açık oylama ile görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve saymanı belirler.

20.5- Yönetim Kurulu üyeleri üst üste en fazla 3 dönem üyelik yapabilir.


21- Yönetim Kurulunun Toplantı Yöntemi:

21.1- Yönetim Kurulu iki ayda bir kez, önceden saptanan gün ve yerde toplanır.

21.2- Olağanüstü toplantı çağrısı, başkanın veya üç Yönetim Kurulu üyesinin yazılı istemi üzerine en geç 15 gün içerisinde başkan tarafından yapılır.

21.3- Alınan kararlar Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır ve üye derneklere karar tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde bildirilir.

21.4- Bir yıl içerisinde yazılı olarak mazeret beyan etmeden Yönetim Kurulu toplantılarının 1/3?ünden fazlasına katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

21.5- Federasyon Yönetim Kurulu toplantılarına, kurulun kendisinden izin alınması koşuluyla üye derneklerin yönetim kurullarından bir kişi gözlemci olarak katılabilir, Federasyon çalışmaları hakkında bilgi alabilir ve önerilerde bulunabilir.


22- Federasyon Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

22.1- Federasyonun amaç ve ilkelerinin yaşama geçirilmesi ve görevlerinin yerine getirilmesi için gereken tüm kararları almak,

22.2- Üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçmek,

22.3- Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

22.4- Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Genel Kurulca verilen yetkileri kullanmak,

22.5- Genel Kurula sunulacak çalışma ve hesap raporları ile bütçeyi hazırlamak, gereken durumlarda tüzük değişikliğine ilişkin tasarıları hazırlamak,

22.6- Yasayla zorunlu kılınan defterleri ve gerekli görülen yardımcı defterleri tutmak,

22.7- Patoloji ve patoloji yan dalları ile ilgili ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum ve bilimsel toplantıların yıllık planlamasını yapmak ve gerektiğinde organize etmek; Federasyon bünyesinde yer alan derneklere ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum ve bilimsel toplantılar için düzenleme yetkisi vermek, bunları denetlemek ve gerektiğinde organizasyona katkıda bulunmak,

22.8- Federasyona bağlı süreli yayınların çıkarılmasını ve üyelerine dağıtımını sağlamak,

22.9- Federasyon Yönetim Kurulunun sorumluluk ve yetkisinde çeşitli kurullar (sosyal kurul, bilimsel kurul, yeterlilik kurulu, vb.) oluşturmak ve bu kurulların önerilerini değerlendirerek uygun bulunanları hayata geçirmek,

22.10- Kongrelerin ve bilimsel toplantıların etik değerlere uygun biçimde yapılmasını sağlamak,

22.11- Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerde Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmaktır.

22.12- Federasyon Yönetim Kurulu olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını Federasyon merkezi dışında yapmaya karar alabilir.

22.13- Federasyon üyesi derneklere veya üye derneklerin üyesi gerçek kişilere hukuki destek kararı vermek; üyelerini ve patolojiyi ilgilendiren konularda idari ve adli yollara başvurmak, girişimde bulunmak, davalar açmak, açılmış olan davalara müdahil olmak.


23- Denetim Kurulu?nun Oluşumu:

23.1- Federasyon Genel Kurulunca gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

23.2- Kurul üyeleri arasında bir başkan ve bir yazman seçer. Başkan dahil her üye bir oy hakkına sahiptir.

23.3- Asil üyelikten boşalma olduğunda aldıkları oy sırasına göre yedekleri yazılı olarak göreve çağrılır.

23.4- Denetim kurulu üyeleri görev süreleri 2 yıldır.


24- Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

24.1- Federasyonun iş ve işlemlerinin belgelerini, gelir ve giderlerini yılda en az bir kez denetler.

24.2- Federasyon çalışmalarının tüzük, yönetmelik ve Genel Kurul kararlarına uygunluğunu denetler.

24.3- İki yıllık dönem içerisinde yönetsel ve mali denetim sonuçlarını, bilanço ve gelir-gider hesabına ait inceleme sonuçlarını bir rapor ile Genel Kurula sunar.

24.4- Denetleme sırasında gördüğü eksiklikler ile tüzüğe ve mevzuata aykırı konuları bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir.

24.5- Gerekli gördüğü hallerde, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını yönetim kurulundan yazılı olarak talep eder.

24.6- Denetim Kurulunun yapacağı çalışmalara Yönetim Kurulu her türlü kolaylık ve yardımı sağlar.


25- Onur Kurulu Oluşumu, Görev ve Yetkileri:

25.1- Genel Kurul tarafından gizli oylama ile seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir yazman seçerler.

25.2- Yılda 2 kez veya Yönetim Kurulunun istemi üzerine toplanır. Önüne gelen konuyu 30 gün içinde sonuçlandırıp bir rapor aracılığı ile Yönetim Kuruluna sunar.

25.3- Üye derneklerin ve Federasyonun çalışmalarını etik yönden inceler, çalışmalarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunar.

25.4- Kongrelerin etik değerlere uygun olarak yapılmasını takip eder.

25.5- Patoloji ve patoloji yan dalları alanında uygulayıcılara yol gösterecek etik değerleri geliştirir.

25.6- Meslek onur ve haysiyetini koruyacak çalışmalarda bulunur.


26- İç Denetim:

Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kurullarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.


27- Federasyonun Gelirleri:

Federasyonun gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşur:

27.1- Federasyona giren derneklerin giriş aidatları,

27.2- Federasyona üye olan derneklerin yıllık aidatları,

27.3- Federasyonun veya Federasyona üye olan derneklerin düzenledikleri kongre, sempozyum ve bilimsel faaliyetlerden gelecek gelirler,

27.3.1- Federasyonun düzenlediği ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum ve bilimsel etkinliklerden kazanılan gelirlerin tamamı Federasyona aittir.

27.4- Yeterlilik Kurulu gelirleri,

27.5- Çeşitli kişi ve kuruluşlardan sağlanan bağışlar,

27.6- Sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirler,

27.7- Dergi ve diğer yayın gelirleri

27.8- Devlet yardımları,

27.9- Banka faiz gelirleri,

27.10- Yatırım fonlarından elde edilecek gelirler,

27.11- Gayrimenkullerden elde edilecek gelirler,

27.12- Taşınmaz mallardan elde edilecek gelirler,


28- Giderler:

Federasyonun giderleri aşağıdaki kalemlerden oluşur:

28.1- Genel giderler,

28.2- Personel ve kira giderleri,

28.3- Amaç ve hizmet giderleri,

28.4- Yeterlilik Kurulu giderleri,

28.5- Federasyon Yönetim Kurulunun uygun gördüğü ve onayladığı durumlarda üye derneklerin tüzükleri doğrultusunda yapacakları harcamalar,

28.6- Uluslar arası mesleki kuruluşlara üyeliklerde Federasyonun ve üye derneklerin ödemesi gereken üyelik aidatları,

28.7- Dernekler kanunu ve diğer yasalarda belirtilen hükümler doğrultusunda yapılan giderler.


29. Gelir ve Giderlerde Usul:

Federasyon gelir ve giderleri Federasyon Tüzüğü, Dernekler Yasası ve Vergi Usul Yasası hükümleri doğrultusunda belgelendirilir.


30- Federasyonca Tutulması Zorunlu Defterler:

Federasyon, kanun ve yönetmeliklerde belirlenen defterleri tutar ve bu defterler noter veya Dernekler biriminden onaylatılır.


31- Federasyonun Borçlanma Usulleri:

Borçlar kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu, Federasyonun çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için Federasyon adına menkul ve gayrimenkul alımlarında, Genel Kurulun izni ile ileriye yönelik borçlanabilir.

« Geri

İzinsiz kopyalama yapılmaz, her hakkı saklıdır. Copyright © 2021, Patoloji Dernekleri Federasyonu